PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO

CZŁONKÓW KOŁA PZW NR 18

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

2. Wybór przewodniczącego obrad, protokolanta

3. Wręczenie odznaczeń.

4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Koła.

6. Wybór Komisji Mandatowej.

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

8. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu Walnego Zgromadzenia Koła za 2022 r.

9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Koła za 2023 r.

10. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za 2023 r.

11. Oczytanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Koła za 2023 r.

12. Odczytanie sprawozdania Społecznej Straży Rybackiej za 2023 r.

13. Przedstawienie sprawozdania z działalności „Szkółki Wędkarskiej”

14. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad

15. Zapoznanie z uchwałami w sprawie wysokości opłat na 2024 r.

16. Przedstawienie preliminarza i planu pracy na 2024 r.

17. Dyskusja.

18. Zatwierdzenie planu pracy i preliminarza na 2024 r.

19. Przedstawienie, głosowanie uchwał i wniosków

20. Wolne wnioski

21. Zakończenie obrad.

Pionki, dnia 16.12.2023 r.