Uchwała Zarządu Głównego PZW w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2023 r.

Uchwała nr  52/IX/2022

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 24 września  2022 r.

w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2023 r.

Na podstawie § 30 pkt 8 i 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w oparciu o uchwałę XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego 

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego

uchwala:

§ 1

Realizując uchwałę XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego   ustanawia postanowienia do  składki członkowskiej na 2023 r.:

 1. Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje:
 2. składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych  i sportu

            wędkarskiego zwaną dalej składką członkowską ogólnozwiązkową,

 • składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód,
 • wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,
 • wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.

§ 2

 1. Wysokość obowiązującej w 2023 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia za wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.
 2. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika powierza się Zarządom Okręgów
 3.   Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik            nr 2.

§ 3

 1. Wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód, rocznych i okresowych, uchwalą zarządy okręgów  w nieprzekraczalnym terminie do 30 października  2022 r., zgodnie ze strukturą składek określoną  uchwałą ZG PZW nr 176/IX/2019 z dnia 20 września 2019 r.
  w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych.

Zakres stosowanych ulg w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód,  musi być zgodny z obowiązującą w PZW zasadą równego traktowania członków przez wszystkie jednostki terenowe Związku. Dotyczy to ulg wynikających z posiadania odznak honorowych lub innych ustalonych na terenie Okręgu.

 • Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych  przez wydającego zezwolenie. 
 • Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 • Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

5.  Wzór zezwolenia określono odrębną uchwałą ZG PZW nr 235/IV/2020 z dnia 21.04.2020 r.

§ 4

 1. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane wody na podstawie wniesionej składki na ochronę i zagospodarowanie wód.

      Wysokość składek rocznych i okresowych w podziale na:

 1) rodzaje wód i łowisk,

      2) członków PZW i opłat dla osób niezrzeszonych,

      określa tabela stanowiąca załącznik nr 3.

2. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4.

§ 5

Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.

§ 6

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Skarbnik ZG PZW                                                                                     Prezes ZG PZW

 Andrzej Lebiotkowski                                                                                Beata Olejarz

                                                                                                                                         Załącznik Nr 1

                                                                                                                                       do Uchwały

 nr  52/IX/2022 ZG PZW

z dnia 24 września 2022 r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2023 r.

LpTreśćWysokość kwotowa w złotych
1.Składka członkowska150,- 
2.Składka członkowska ulgowa 75% 1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami38,-
3.Składka członkowska ulgowa 50% 1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW 2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.  75,-
4.Składka członkowska ulgowa 25% – odznaczeni srebrną odznaką PZW113,-
5.Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka uczestnika PZW – do 100%  30,- 0 – 30,-
6.Legitymacja członkowska10,-

Uwaga:

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

                                                                                                                                            Załącznik nr  2

                                                                                                                                           do Uchwały

 nr 52/IX/2022 ZG PZW

z dnia  24 września  2022 r.

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.

 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
  i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
 3. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
 4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 6. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 8. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.