Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła za 2022r.

Proponowany Porządek Obrad

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w dniu 17,12,2022 r.

1. Wybór przewodniczącego obrad,protokolanta

3. Wręczenie odznaczeń

4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

5. Wybór Komisji Mandatowej

6. Wybór komisji Uchwał i Wniosków

7. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu Walnego Zgromadzenia Koła za 2021r.

8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Koła za 2022 r.

9. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za 2022 r.

10. Odczytanie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Koła za 2022 r.

11. Odczytanie sprawozdania Społecznej Straży Rybackiej za 2022 r.

12. Przedstawienie z działalności Szkółki Wędkarskiej

13. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad

14. Zapoznanie z uchwałami w sprawie wysokości opłat na 2023 r.

15. Przedstawienie preliminarza i planu pracy na 2023 r.

16. Dyskusja

17. Zatwierdzenie plan pracy i preliminarza na 2023 r.

18. Przedstawienie, głosowanie uchwał i wniosków

19. Wolne wnioski

20, Zakończenie obrad

Zarząd Koła